Psykoterapia

Psykoterapian määritelmä

  1. Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa. Suomessa psykoterapeuttiammattinimikkeen käyttöä valvoo Valvira, joka antaa psykoterapeuteille ammattinimikkeen käyttöoikeuden. Psykoterapiaa tehdään yhteiskunnan useilla eri sektoreilla.
  2. Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto. Tavoitteena on psykoterapian keinoin auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Häiriön tai ongelman ilmenemismuoto voi olla psyykkisen ohella ruumiillinen tai sosiaalinen. Psykoterapian tarkoituksena on poistaa ja lievittää näitä häiriöitä ja ongelmia ja niiden aiheuttamaa kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.
  3. Psykoterapian tulee perustua psykologiseen teoreettiseen tietämykseen, joka on riittävästi tutkittua ja käytännölliseen näyttöön perustuvaa. Psykoterapian tutkimus ja käytäntöjen kehittäminen on jatkuvaa. Suomessa keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä ovat psykoanalyyttiset, käyttäytymistieteelliset ja kognitiiviset terapiat sekä perhe- ja ryhmäterapiat ja näistä viitekehyksistä johdetut menetelmät ja sovellukset.
  4. Psykoterapiatyötä ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset sekä eettiset periaatteet. Psykoterapeuteilta edellytetään riittävää omaa psykoterapiahoitoa, työnohjausta ja jatkuvaa täydennyskoulutusta.

Psykoterapian järjestäminen

Kuntien lakisääteisenä velvollisuutena on turvata asukkailleen riittävät mielenterveyspalvelut joko omana toimintana tai ostopalveluiden avulla. Perusvastuu potilaan tutkimuksesta ja taudinmäärityksestä, kuntoutussuunnitelman tekemisestä ja seuraamisesta sekä kuntoutuksen järjestämisestä on julkisella terveydenhuollolla. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmällä on siten keskeinen rooli mielenterveysongelmien hoidon ja ennaltaehkäisyn palveluiden järjestäjänä. Julkisen terveydenhuollon yksiköt voivat täydentää psykoterapiapalvelujen puuttuvia resurssejaan myös ostamalla palveluita yksityiseltä, riittävän psykoterapiakoulutuksen saaneelta ammatinharjoittajalta.

Nuorten (16-25-vuotiaat) ja aikuisten (26 vuotta täyttäneet) kohderyhmissä KELA tukee hyväksymiensä kuntoutuspäätösten mukaisia psykoterapioita.

Ennen psykoterapian aloittamista tulee tehdä tarvittavat tutkimukset hoidon tarpeen arvioimiseksi ja tarkoituksenmukaisten hoitomuotojen valitsemiseksi. Myös kustannuskysymykset on selvitettävä ennen psykoterapian aloittamista.

Psykoterapia on ammatillista erityisosaamista edellyttävää, ennalta sovitun aikataulun mukaisesti tehtävää työtä, jota koskevat sopimukset potilaan, terapeutin ja maksajatahon kanssa tehdään useimmiten vuodeksi kerrallaan.

Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevat psykoterapeutit tekevät psykoterapiaa ensisijaisesti omissa työyksiköissään. Sairaanhoitopiirin johtoryhmän päätöksen mukaisesti terapeutti voi antaa psykoterapiaa myös sellaisille potilaille, jotka hakeutuvat psykoterapiaan työntekijän toimintayksikön ulkopuolelta. Näissä tapauksissa psykoterapeutin on ennen psykoterapian aloittamista sovittava lähimpien esimiestensä ja toimintayksikköjohtajansa kanssa suunnitellun psykoterapian järjestämisestä.

Jokaisella potilaalla tulee olla hoidosta vastaava psykiatrian alan lääkäri.

Sairaanhoitopiirin psykoterapeuttiluettelo

Psykoterapia on sairaanhoitopiirin palvelutoiminnan kannalta merkittävä ja laajalti sovellettavissa oleva hoitomuoto.

Sairaanhoitopiirin psykoterapeuttiluetteloon on otettu ne Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa olevat työntekijät, joilla on Valviran vahvistama psykoterapeuttipätevyys.

Sairaanhoitopiirin psykoterapeuttiluettelossa olevat psykoterapeutit ovat koko sairaanhoitopiirin väestön käytettävissä. Psykoterapeutit tavoittaa Seinäjoen keskussairaalan puhelinvaihteen kautta, p. 06 415 4111.