Mitä työnohjaus on

Työnohjauksella tarkoitetaan koulutuksen saaneen työnohjaajan, alan kokeneemman työntekijän tai ihmissuhdealan ammattilaisen antamaa säännöllistä ja prosessiluonteista ohjausta ja tukea työntekijälle työn arvioinnissa, työongelmien erittelyssä sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa.

Työnohjauksen tavoitteena on työntekijän kehittyminen ja kasvaminen työtekijänä työtaidoissansa. Työnohjauksen avulla on mahdollista löytää uusia näkökulmia työn sisältöön tai tukea työtehtävien muuttuessa sekä ehkäistä työn aiheuttamaa uupumista.

Työnohjaussuhde on luottamuksellinen.


Työnohjauksen järjestämisen periaatteet EPSHP:ssä

Työnohjaus on osa henkilöstön tukemista ja kehittämistä kaikilla sairaanhoitopiirin toimialoilla.

Muun muassa mielenterveystyön osalta se on lakisääteistä. Mielenterveyslaissa säädetään, että kun sairaanhoitopiiri antaa mielenterveyspalveluja, sillä on oltava toimiva työnohjauksen järjestelmä. Työnohjauksen on sairaanhoitopiirissä edistettävä henkilöstön valmiuksia antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja (Mielenterveysasetus 1§).

Toimintayksiköt laativat vuosittain työnohjaussuunnitelman tulevalle vuodelle. Päätökset sekä sisäisistä että ulkopuolelta ostettavista työnohjauksista tekevät toimintayksikön johtaja tai ylihoitaja.

Työnohjaaja etsitään ensisijaisesti sairaanhoitopiirin omista työnohjaajista ja mahdollisuuksien mukaan olisi suosittava ryhmämuotoista työnohjausta. Toimintayksikössä päätetään tilanteen mukaan toimintayksikön ulkopuolelle annettavasta työnohjauksesta.