Palveluhinnasto

Tämä hinnasto on tarkoitettu kunnille, jotka maksavat potilaiden hoidosta hinnaston mukaisesti perittävät kustannukset. Potilailta peritään asiakasmaksuja erillisen hinnaston mukaisesti.

Avohoidossa palvelumaksut on ryhmitelty erikoisaloittain hintaluokkiin. Selkeät hoitokokonaisuudet voidaan laskuttaa myös ns. hoitopakettina. Välittömään osastolle ottoon johtavat päivystyskäynnit sisältyvät vuodeosastohoidon drg-hoitopakettiin, eikä niitä laskuteta avohoitotoimintana.

Päiväkirurgiassa ja vuodeosastohoidossa laskutus tapahtuu pääsääntöisesti hoitojaksokohtaisilla pakettihinnoilla. Hinnoittelussa on käytetty hyväksi NordDRGryhmittelyä ja valtakunnallisia painokertoimia.

Tehostettua hoitoa ei laskuteta erikseen, vaan sen kustannukset sisältyvät edellä mainittuihin paketti- ja hoitopäivähintoihin.

Alueellisessa apuvälinekeskuksessa on käytössä asukaslukupohjainen laskutus, jossa maksu määritellään erikseen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon apuvälinepalveluista.

Siirtoviivemaksua peritään silloin, kun vuodeosastohoidossa olevan potilaan siirto jatkohoitopaikkaan viivästyy. Valtuusto päättää vuosittain siirtoviimemaksun laukeamiskynnyksen. Siirtoviivemaksu on erikoisalakohtainen.

Asukasluvun mukaan määräytyvää erityisvelvoitemaksua peritään jäsenkunnilta perussopimuksen mukaisesti. Valtuusto vahvistaa vuosittain erityisvelvoitemaksun suuruuden.

Potilaskohtainen kalliin hoidon tasausjärjestelmä rajaa yksittäisen potilaan osalta kalenterivuoden aikana kertyvän laskutuksen tiettyyn euromäärään. Valtuusto vahvistaa vuosittain tasausrajan. Siirtoviivemaksua ei oteta huomioon tasausta tehtäessä. Tasausjärjestelmän kustannukset sisältyvät jäsenkunnilta perittävään erityisvelvoitemaksuun.