Kuntoutustutkimus

Palvelut

Seinäjoen keskussairaalassa kuntoutustutkimus toteutetaan polikliinisesti. Kuntoutustutkimuksen sisältö määräytyy tutkimusasiakkaan tarpeiden ja tilaajan pyynnön perusteella. Tilaaja voi ostaa myös yksittäisiä asiantuntijapalveluja. Kuntoutustutkimus sisältää eri asiantuntijoiden suorittaman arvion tutkimusasiakkaan työ- ja toimintakyvystä, voimavaroista ja kuntoutumisedellytyksistä. Kuntoutustyöryhmässä asiantuntijat, tutkimusasiakas ja hänen lähiverkostonsa laativat yhdessä ammatillisen ja/tai lääkinnällisen kuntoutussuunnitelman sekä sopivat siihen liittyvästä kuntoutusohjauksesta tutkimuksen jälkeen.

Tutkimusasiakkaat tulevat kuntoutustutkimuspoliklinikalle lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityislääkärin vastaanotolta. Lähettäjänä voi olla myös työvoimatoimisto tai vakuutusyhtiö.

Asiantuntijapalvelujen sisältö

  • Kuntoutusohjaaja koordinoi kuntoutustutkimusta. Keskustelut tutkimusasiakkaan kanssa antavat lisätietoa hänen voimavaroistaan, odotuksistaan ja tavoitteistaan. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on edistää asiakkaan motivoitumista ja sitoutumista kuntoutussuunnitelmaan ja vastuunottoon kuntoutumisessaan. Kuntoutusohjaaja vastaa kuntoutussuunnitelman jatkoseurannasta ja verkostoyhteistyöstä kuntoutusohjauksellisin menetelmin. Painopiste on ammatillisen kuntoutuksen ohjauksessa.

  • Erikoislääkärin tutkimus selvittää sairauksien aiheuttamat työ- ja toimintakyvyn rajoitukset sekä arvioi hoito- ja kuntoutustarpeen. Erikoislääkäri laatii B-/E-lausunnon tutkimuksen päätyttyä ja toimittaa tutkimusasiakkaalle ja lähettävälle taholle yhteenvedon tutkimuksesta.

  • Psykologin tutkimus perustuu psykologisiin tutkimusmenetelmiin ja haastatteluun. Tutkimuksessa pyritään selvittämään asiakkaan kyvykkyysalueita, muistitoimintoja, oppimisvalmiutta, persoonallisia ominaisuuksia ja psyykkisiä voimavaroja.
  • Sosiaalityöntekijän selvityksessä kartoitetaan perhe- ja asumistilannetta, koulutusta, työkokemusta, toimintakykyä ja sosiaaliturvaa sekä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa ja on tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin.
  • Toimintaterapeutin tutkimus on toimintavalmiuksien arviointia käyttäen standardoituja ja mukailtuja toimintaterapeuttisia testejä sekä vapaata tai puolistrukturoitua haastattelumenetelmää. Tarvittaessa tehdään apuvälinearvio. 
  • Fysioterapeutin tutkimuksen tavoitteena on arvioida tutkimusasiakkaan fyysistä toiminta- ja suorituskykyä suhteessa työelämän vaatimuksiin. Tutkimus sisältää asiakkaan haastattelun sekä fyysisen toiminta- ja suorituskyvyn testejä sekä yhteenvedon tutkimus/testituloksista.
  • Kuntoutustyöryhmäkäsittelyssä laaditaan ammatillinen ja/tai lääkinnällinen kuntoutussuunnitelma yhdessä tutkimusasiakkaan ja tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.  Asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan kirjataan tavoite, kannanotto työ- ja toimintakyvystä, kuntoutustoimenpiteistä, hoidosta ja seurannasta.

Vastuuhenkilöt

osastonylilääkäri Maria Rantamäki

osastonhoitaja Virpi Tuomi


Kuntoutustutkimus- poliklinikka

Postiosoite
TA-talo
Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki


Käyntiosoite
Björkenheimin puistotie
60220 Seinäjoki
Kartta TA-talo (pdf) (181.7 KB)


Puhelinnumero
06 415 4637

Faksi
06 415 4649