Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Etelä-Pohjanmaa 2013–2016

pen-956473_1920_pieni

Järjestämissuunnitelma

  • Yhteistoiminta-alueet aloittivat työstämisen keväällä 2011
  • Koordinaatiovastuu Aksilalle 9/2011
  • Päätöksenteko
– EPSHP:n hallituksen ensimmäinen käsittely 17.12.2012
– Lausuntokierros kunnissa I–V/2013
– Uusi hallituskäsittely 29.4.2013 ja 27.5.2013
– Valtuusto hyväksyi 10.6.2013 valtuustokaudeksi 2013–2016
  • Ei ole sitova
  • Tarkistetaan vuosittainTerveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämis­suunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista ta­voitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystyksestä, kuvantamisen ja lää­kinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissai­raanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Hyväksyminen edellyttää, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlaske­tusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosit­tain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

Valtioneuvoston asetuksessa 337/2011 annetaan tarkempia säännöksiä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatimisesta ja seurannasta.

Etelä-Pohjanmaalla järjestämissuunnitelman työstäminen käynnistyi yhteistoiminta-alueiden yhteistyönä keväällä 2011. Syksystä 2011 lähtien valmistelua koordinoi perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila.

Sairaanhoitopiirin valtuustossa 10.6.2013 valtuustokaudeksi 2013–2016 hyväksytty suunnitelma perustuu kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden yhteiseen tahtotilaan ja näkemykseen palvelutuotannon kehittämistarpeista. 

Matti Rekiaro

Toimintayksikköjohtaja

Ylilääkäri

Aksila

Tiivistelmä 

Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk

Ota yhteyttä:

Toimintayksikön johtaja
Matti Rekiaro
Puh. 050 474 3444
matti.rekiaro@epshp.fi