Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Etelä-Pohjanmaa 2018–2021

pen-956473_1920_pieni
Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystyksestä, kuvantamisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Hyväksyminen edellyttää, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

Valtioneuvoston asetuksessa 337/2011 annetaan tarkempia säännöksiä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatimisesta ja seurannasta.

EPSHP:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 19.11.2018 terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2018–2021. Järjestämissuunnitelman päivitys käynnistyy keväällä 2019.
Järjestämissuunnitelma 2018–2021 (pdf) (3.8 MB)
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013–2016
Edellinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valtuustokaudelle 2013–2016 hyväksyttiin sairaanhoitopiirin valtuustossa 10.6.2013.
Järjestämissuunnitelma 2013–2016 (pdf) (23.6 MB)

Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk

Ota yhteyttä:

Toimintayksikön johtaja
Matti Rekiaro
Puh. 050 474 3444
matti.rekiaro@epshp.fi