Kiertokärry

Lastentautien erikoislääkärikoulutus keskussairaalassa

Yleistä 

Keskussairaalassa tapahtuvan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää erikoistuva lääkäri yleisimpien lasten sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen sekä saada valmiudet sairaalapäivystykseen. Lastentautien erikoislääkärin 6-vuotisesta koulutusohjelmasta keskussairaalassa voi suorittaa  runsaat kaksi vuotta, josta 0-6 kuukautta eriytyvää koulutusta räätälöidysti riippuen kunkin yliopistosairaalan kanssa tehdystä koulutussopimuksesta. Runkokoulutukseen sisältyy myös terveyskeskuksessa suoritettava 9 kuukauden mittainen yleiskoulutus. Koulutuksen laadun varmistamiseksi erikoistumiskoulutus auditoidaan säännöllisesti 3-5 vuoden välein.

Erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta lastentaudeilla vastaa lastentautien ylilääkäri ja lastenneurologialla lastenneurologian ylilääkäri. Erikoislääkäreitä yksikössä on 12, erikoistuvan vaiheen lääkäreitä 3-5 samanaikaisesti.

Kliininen opetus

Antamamme koulutuksen laadun varmistamiseksi koulutettava valitsee henkilökohtaisen tutorin, joka seuraa koulutettavan oppimista ja toimii tukihenkilönä koko koulutuksen ajan. Jokaiselle erikoistuvalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Runkokoulutuksen tavoitteet ja toteutumat kirjataan lokikirjaan, jonka ohessa koulutettavan on suositeltavaa pitää myös ns. opintokansiota, johon kirjataan mm. itse pidetyt esitelmät ja ulkopuoliseen koulutukseen osallistumiset. Säännöllinen koulutuskierto eri toimipisteissä (poliklinikka, infektio- ja tutkimusosasto, synnytyssali ja vastasyntyneiden osasto), sairaalan yhteismeetingit, viikottaiset erikoisalakohtaiset meetingit, yliopistosairaaloista tulevat videomeetingit, noin 10 palkallista koulutuspäivää vuosittain sekä tasapuolinen henkilökohtainen koulutusmääräraha sisältyvät keskussairaalajakson erikoistumiskoulutukseen. Lisäksi synnytyssalin vastasyntyneen virvoittelukoulutus järjestetään säännöllisesti kuukausittain kaikille vastasyntyneitä hoitaville työtekijöille.

Koulutettavien sijoituskierto eri toimipisteissä kestää noin 1-3 kuukautta. Kunkin jakson alussa pyritään käymään läpi sille jaksolle asetetut oppimistavoitteet. Sekä poliklinikalla että osastolla toimiessaan koulutettavalle on nimetty erikoislääkäri, jolta voi kysyä neuvoa.

Teoreettinen koulutus

Teoreettista koulutusta vaaditaan vähintään 30-40 tuntia runkokoulutuksen aikana ja 50-60 tuntia eriytyvän koulutuksen aikana. Kunkin yliopiston lastentautiopin professorit vastaavat teoreettisen koulutuksen sisällöstä ja laadusta. Hallinnollista koulutusta vaaditaan vähintään 10 opintopisteen verran, lukukausittain 20 tuntia, josta mahdollisimman suuren osan tulisi olla pediatrista hallinnon koulutusta. Myös osa tästä koulutuksesta on mahdollista tehdä Seinäjoen keskussairaalassa (Lähiopetusjaksot, Tampereen yliopisto, terveystieteiden laitos).

Erikoistuvien koulutuksesta vastaava lastenlääkäri pitää 1-2 kertaa kuukaudessa erikoistuvien lääkärien opetuksen erikoistuvien toivomasta aiheesta.

Lastentauteihin erikoistuvan lääkärin on mahdollista tehdä erikoistuvan lääkärin portfolio eli kehittymiskansio keskussairaalajaksonsa aikana. Kansio rakennetaan vaiheittain ja siihen kuuluu noin kerran kuukaudessa ryhmätapaaminen sekä väliajoilla itsenäinen annettujen tehtävien työstäminen ja saattaminen kirjalliseen muotoon. Asiasta voit tarkemmin kysyä YL Riitta Marttilalta.

Shp:ssä on myös mahdollista hakea EVO-tutkimusrahoitusta tieteellistä tutkimustyötä varten. EVO- tutkimusrahoilla tuetaan sairaanhoitopiirin alueella tehtävää yliopistotasoista, terveystieteellistä tutkimusta. Tutkimustyön tavoitteena tulee olla terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy, diagnostiikan, hoidon, kuntoutuksen tai terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen. Tutkimusrahaa haetaan lomakkeella, joka on tallennettavissa tietokoneelle sairaanhoitopiirin sivuilta osoitteesta: http://www.epshp.fi/tutkimus_ja_kehittamistoiminta/tiedostot/lomake.xls tai hakemus-lomakkeen voi tilata suunnittelutoimistosta puh. 06 415 4410 / Kirsti Svahn. Lastentautien klinikan erikoislääkäreistä neljä on väitelleitä ja he auttavat tutkimustyöhön liittyvissä asioissa mielellään.