Sosiaalityön toimintayksikkö

Sosiaalityö

Terveyssosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, jossa painottuu asiakaslähtöisyys. Tavoitteena on edistää potilaan ja hänen läheistensä sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sosiaalityön palveluilla yhteistyössä potilaan ja läheisensä, sairaalan yksiköiden, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityön asiantuntijana potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eri yksiköissä osana moniammatillista työryhmää.

Terveydenhuollon sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen, sairastamiseen tai vammautumiseen.Sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella henkilökohtaisesta elämäntilanteesta, perhetilanteesta, sairastumisesta ja vammautumisesta. Sosiaalityöntekijältä saa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Terveyssosiaalityöhön sisältyy lapsen ja perheen tilanteen arviointia sekä hyvinvoinnin, sosiaalisen toimintakyvyn ja lapsen tasapainoisen kehityksen tukemista. Sosiaalityön tavoitteena on potilaan sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen arkielämän sujumiseksi.

Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, jolta saa tietoa, keinoja ja käytännön apua oman elämänsä suunnitteluun, ratkaisujen ja valintojen tekemiseen sekä arkielämässä selviytymiseen. Sosiaalityöntekijä on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Potilas sekä läheiset voivat ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, jonka tavoittaa henkilökunnan välityksellä tai sairaalan puhelinvaihteen kautta puh. 06 415 4111.


Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu potilaan sosiaalisen tilanteen selvittäminen, jäsentäminen ja arvioiminen. Psykososiaalinen orientaatio, yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö ovat keskeinen osa sosiaalityötä. Lisäksi sosiaalityöntekijät ovat asiantuntijoina moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.


Sosiaalityöntekijä

tukee henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen tai perhetilanteeseen liittyvissä asioissa, sairastumisen ja vammautumisen aiheuttamissa muutos- ja kriisitilanteissa:

  • ohjaa, neuvoo ja avustaa sosiaaliturvaan (esim. sairauspäiväraha, eläke, matka- ja lääkekorvaukset, perhe-etuudet, erityishoitoraha, vammaisetuudet) ja toimeentuloon liittyvissä asioissa,
  • antaa tietoa perhe- ja sosiaalipalveluista (mm. lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, avoin varhaiskasvatus ja päivähoito, omaishoidon tuki, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihdepalvelut),
  • auttaa kotiutuksen suunnittelussa, osallistuu kotona ja arkielämässä selviytymisen arviointiin sekä käynnistää kotona selviytymistä tukevat palvelut (esim. kotipalvelut, vammaispalvelut, päihdepalvelut),
  • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä sekä osallistuu kuntoutussuunnitelmien laatimiseen ja ohjaa mm. sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseille hakeutumisessa,
  • neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa,
  • tiedottaa potilasjärjestöistä ja niiden toiminnasta sekä
  • on tarvittaessa yhteydessä läheisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tukea antaviin yhteisöihin.
 
Sosiaalityön palvelut ovat potilaalle maksuttomia.
 
Tietoa sosiaaliturvasta ja sosiaalipalveluista on saatavilla mm.

Kela.fi
Järjestöjen sosiaaliturvaopas
Hyvis.fi/Etelä-Pohjanmaa

Vastuuhenkilöt

Toimintayksikön johtaja Maija-Liisa Pajula


Postiosoite

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Käyntiosoite

E-osa 2.krs

Kartat ja ajo-ohjeet


Yleinen puhelinnumero

06 415 4593


Faksi

06 415 5535